شرکت تعاونی در تاریخ  1370/07/21 با تشکیل مجمع و ثبت آن در

اداره ثبت شرکتهابه شماره ثبت 86102 واساسنامه شرکت و مشخص

نمودن مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به آدرس اتوبان افسریه پادگان

امام حسن(ع) جهت تامین مسکن اعضا شروع بکار نموده است و در

حال حاضر مدیر عامل واعضای هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد:

اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن فراگستر امید یاران 27

 • 1.رئیس هيئت مديره: مجيد صبری

 • 2.مدير عامل و عضو هیئت مدیره: منوچهر اشتری

 • 3.نائب رئيس هيئت مديره: رضا گرشاسبی

رضا گرشاسبی

مجید صبری

منوچهر اشتری

 • 4.دبير هيئت مديره: فتح اله صداقت راد

 • 5.عضواصلي هيئت مديره: محمد کشاورز

 • 6.بازرس: محسن نصیری جوزانی

محسن نصیری جوزانی

محمد کشاورز

فتح اله صداقت راد

آقای محسن نصیری جوزانی

اهداف تعاونی:

 • ترویج تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
 • تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
 • عمران – توسعه – آبادنی
 • انجام پروژه مسکونی و عمرانی
 • پذیرش مشارکت سرمایه گذاری از طرق مختلف ( سپرده گذاری ، سهمی ، متری و واحدی )
 • استفاده از فن آوری های روز دنیا در طراحی و اجرای پروژها
 • گسترش خدمات آموزشی ، مهندسی و مدیریت ساخت و افزایش سطح دانش در حوزه های مرتبط
 • تولید و عرضه ابنیه و خدمات مهندسی با سطح کیفیت جهانی
 • شناسایی و ارتباط مستمر با منابع تامین کننده معتبر تجهیزات و مصالح ساخت

رزومه و مشخصات هیئت مدیره :

1.آقای منوچهر اشتری  مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره
 • ساخت فاز اول لتمال کن 864 واحد اتحادیه نمونه رسا بعنوان بازرس
 • ساخت فاز دوم لتمال کن 196واحد اتحادیه نمونه رسا بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 • ساخت فاز سوم پارسیا 888 واحد اتحادیه نمونه رسا بعنوان مدیر عامل وعضو هیئت مدیره
 • ساخت پروژه شهید باقری 400 واحد تعاونی لشگر27 بعنوان مدیر عامل وعضو هیئت مدیره
 • ساخت پردیس فاز چهارم 68 واحد تعاونی لشگر 27 بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • ساخت پردیس فاز چهارم 80 واحد تعاونی لشگر 27بعنوان رئیس هیئت مدیره
 • ساخت پروژه آسمان 187 واحد تعاونی لشگر27 بعنوان رئیس هیئت مدیره
 • ساخت پروژه البرز 96 واحد تعاونی لشگر 27 بعنوان رئیس هیئت مدیره
 • ساخت پروژه الماس 147 واحد اتحادیه نمونه رسا بعنوان مدیر عامل وعضو هیئت مدیره
 • ساخت پروژه شهید همدانی (مروارید1)  200 واحد تعاونی مسکن فرا گستر (در حال ساخت) بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

2.آقای مجید صبری رئیس هیئت مدیره
 • ساخت 50 واحد برج محمد رسول ا…(ص) رئیس هیئت مدیره
 • ساخت 20 واحد ویلایی ساختمانهای سازمانی دوکوهه اندیمشک مسئول پروژه
 • ساخت 80 واحد پردیس فاز چهارم تعاونی لشگر27 بعنوان بازرس
 • ساخت 187 واحد پروژه آسمان تعاونی لشگر27 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
 • ساخت 96 واحد پروژه البرزتعاونی لشگر 27بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

3.آقای رضا گرشاسبی نائب رئیس هیئت مدیره
 • ساخت 44 واحد پروژه مقداد مسئول اجرا و انجام پروژه
 • ساخت  400 واحد پروژه شهید باقری تعاونی لشگر27 بعنوان بازرس
 • ساخت 187 واحد پروژه آسمان تعاونی لشگر27 بعنوان عضو اصلی و دبیر هیئت مدیره
 • ساخت 96 واحد پروژه البرز تعاونی لشگر 27 بعنوان عضو اصلی و دبیر هیئت مدیره
 • ساخت 200 واحد پروژه شهید همدانی ( مروارید 1) تعاونی مسکن فرا گستر (در حال ساخت ) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
4.آقای فتح ا.. صداقت راد دبیر هیئت مدیره
5.آقای محمد کشاورز فرد عضو هیئت مدیره
6.آقای محسن نصیری جوزانی بازرس