🏗 آغاز عملیات اجرای سنگ کف واحدها در پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .