🏗 آغاز اجرای سنگ دیوارهای راه روها (مشاعات) پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .