✅بازدید مدیرعامل و هیئت مدیره محترم تعاونی فراگسترامید یاران ۲۷ از فعالیت های درحال اجرا و روند پیشرفت کار در پروژه شهیدهمدانی .