🏗 شروع عملیات اجرای زیرسازی سقف های کاذب راه روهای ( مشاعات) پروژه شهید همدانی .