✅اتمام اجرای سنگ دیوارهای راه روهای پروژه شهید همدانی. 📌طبقات دوم تا بیست و پنجم 🔰اردیبهشت ماه ۱۴۰۲