✅قطع موقت آب شاه لوله توسط سازمان آب و اتصال لوله انشعاب به خط اصلی در برج مجلل شهید همدانی