پروژه شهید همدانی واحد تیپ A1
  • واحد A1

  • مساحت 149.20