پروژه شهید همدانی واحد تیپ A2

  • واحد A2

  • مساحت 160.40