پروژه شهید همدانی واحد تیپ A3

  • واحد A3

  • مساحت 160.40