پروژه شهید همدانی واحد تیپ A4

  • واحد A4

  • مساحت 136.85