تخلیه و شروع به نصب ستون ها و اسکلت پارت 4 زون مرکزی

تاریخ 1398.08.21