نصب ستون های و تیرهای اصلی پارت 4 زون مرکزی و شرقی

تاریخ 1398.10.04