بتن ریزی دیوارهای پیرامونی منفی 3 و سقف طبقه همکف زون شرقی و مرکزی

تاریخ 1398.10.06