تخلیه و شروع به نصب ستون های و اسکلت پارت 4 زون مرکزی

تاریخ 1399.10.21