استقرار چرقیل 200 تن جهت نصب ستون های و اسکلت پارت 2 زون غربی

تاریخ 1399.01.25