تخلیه و شروع به نصب ستون های و اسکلت پارت 6 زون شرقی و مرکزی

تاریخ 1399.02.25