قالب بندی و بتن ریزی سقف طبقه همکف زون غربی

تاریخ 1399.03.22