شروع دیوار چینی واحدهای نمونه و اجرای بتن ریزی سقف طبقه اول زون غربی

تاریخ 1399.04.15
تعاونی امید یاران 27
omidyaran27.ir