بتن ریزی سقف طبقه 14 قسمت غربی

تاریخ 1399.09.01
تعاونی امید یاران 27
omidyaran 27