بتن ریزی سقف طبقه 14 قسمت شرقی

تاریخ 1399.10.01
تعاونی امید یاران 27
omidyaran 27