بتن ریزی سقف طبقه 16 زون غربی

مورخ 99/11/17
تعاونی امید یاران 27