بتن ریزی سقف طبقه 16 زون شرقی

تاریخ : 99.11.28
تعاونی امید یاران 27