بازدید هیئت مدیره محترم تعاونی از پروژه شهید همدانی

مورخ 99/12/01
تعاونی امید یاران 27
پروژه شهید همدانی