بتن ریزی سقف طبقه 17 زون غربی

تاریخ: 99.12
تعاونی امید یاران 27