بتن ریزی سقف طبقه 18 (مثبت 13 ) زون شرقی

تاریخ 1399/12
تعاونی امید یاران 27