بتن ریزی سقف طبقه 19 زون غربی

تاریخ 1399/12/28
تعاونی امید یاران 27