دپوی ستونهای اصلی سازه بابت طبقات 25-26-27 (پارت 9 )

تاریخ 1399/12/29
تعاونی امید یاران 27