اطلاعیه اقساط فوق العاده پروژه شهید همدانی(مروارید 1)