عملیات ارتفاع دهی تاورکرین جهت شروع نصب پارت 9 اسکلت (طبقات 26،25و 27)

تاریخ 1400/02/07
تعاونی امید یاران 27