شروع عملیات نصب ستونهای اسکلت طبقات 26،25و 27 (پارت 9)

تاریخ 1400/02/12
تعاونی امید یاران 27