بتن ریزی زون غربی سقف طبقه 20 (طبقه 15 مسکونی) و قالبندی و آرماتوربندی زون شرقی

تاریخ 1400/02/15
تعاونی امید یاران 27