🏗 ادامه اجرای سنگ کف واحدها تا طبقه بیست و یکم پروژه شهید همدانی :