🏗 ادامه اجرای سنگ دیوار راه‌روها (مشاعات ) در طبقات پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .