انعقاد قرارداد و خرید سنگ مربوط به راه روها ( مشاعات) پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .