🏗 ادامه روند تکمیل بام ( اجرای قیر و گونی ) پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .