ادامه اجرای سنگ دیوار راه‌روها (طبقات هفدهم و هجدهم ) در پروژه شهید همدانی .

✅طبقات اجرا شده :
طبقات دوم ، چهارم ،پنجم
طبقات نوزدهم تا بیست و پنجم

✅طبقات درحال اجرا :
طبقات پانزدهم ، شانزدهم ، هفدهم و هجدهم