✅عملیات اجرای بتونه و ماستیک واحدهای مسکونی شهید همدانی . (درحال اتمام)