🏗 اتمام نصب ریل کابین و وزنه چاله های آسانسور و نصب فریم درب، عملیات لوله گذاری و کابل کشی و نصب روشنایی چاله ها و نیز پوشش دیواره اطراف فریم درب ها در حال اجرا می باشد.