🏗 ادامه عملیات اجرای تصفیه خانه اختصاصی در پروژه شهید همدانی.