🏗 ادامه عملیات اجرای سنگ کف و سنگ بدنه راه روها(مشاعات) در پروژه شهید همدانی.