📸گزارش تصویری :
🏗 ادامه عملیات اجرای تصفیه خانه اختصاصی در پروژه شهید همدانی.
✅بتن ریزی دیوار آخر تصفیه خانه
📅 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ .