نصب پنجره های آلمینیومی (شرکت آلوپن ) در واحدهای پروژه شهید همدانی