عملیات اجرای گچ کاری سقف لابی برج پروژه شهیدهمدانی مهرماه ۱۴۰۲