ادامه عملیات اجرای گچ و خاک واحد های مسکونی شهید همدانی