عملیات ایزولاسیون ( قیرگونی) آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و بالکن ها تا طبقه نوزدهم واحد های مسکونی شهید همدانی انجام شد .