🏗 عملیات شاسی کشی اسکلت آسانسور ها در پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .