✅عملیات اجرای نازک کاری راه پله شرقی پروژه شهید همدانی .