✅اجرای نازک کاری کف و بدنه محل قرارگیری مخازن آب مصرفی و آتشنشانی و پمپ های مربوطه (اجرای گاتر و سامپ)